Lietošanas noteikumi

SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", reģ.Nr. 50003118721, portāla Diena.lv e-grāmatnīca (sadaļas) lietošanas noteikumi

 

1.PRIEKŠMETS, VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI, LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS BRĪDIS, APLIECINĀJUMI

1.1.SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", reģ.Nr. 50003118721 (turpmāk - Dienas Bizness), DIENA.LV e-grāmatnīcas (turpmāk - Veikals) lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Veikala lietotāji, t.i., gan fiziskās personas, gan juridiskās personas (turpmāk – Lietotājs vai Pircējs) var lietot Veikalu, pirkt Veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus (turpmāk – Prece vai Preces), kā arī realizēt citas sniegtās iespējas. Par Noteikumiem tiek uzskatīta arī informācija, uz kuru ir atsauces šajā dokumentā, kā arī informācija par kārtību par veicamajām darbībām un izvēlēm.

1.2.Atbilstoši Noteikumiem, darījuma puses ir Dienas Bizness un Pircējs, kas noformējis Veikalā Preču pirkumu jeb apstiprinājis pasūtījumu. Līdz ar Preču pirkuma brīdi, Noteikumi starp Pircēju un Dienas Bizness kļūst par distances līgumu (turpmāk - Līgums). Līgums attiecas uz katru pirkumu atsevišķi – tas nevar tikt attiecināts uz citiem (piem., iepriekš veiktiem darījumiem) pirkumiem vai nepabeigtu darījumu. 

1.3.Preču pirkuma brīdis jeb pabeigts darījums, kas apliecina Līguma spēkā stāšanās brīdi, ir kad Pircējs apstiprina Preču pirkuma darījumu neatkarīgi no izvēlētā apmaksas veida, piegādes veida, vai citiem ar darījuma apstrādi noteiktajiem aspektiem, ko pieteicis Pircējs saskaņā ar sniegtajām iespējām. Šajā Noteikumu punktā minēto apstākli apliecina arī e-pasts uz Pircēja norādīto adresi, ka konkrētais pasūtījums ir saņemts.

1.4.Veicot Preču pirkumu Veikalā vai veicot jebkuru citu darbību, kas neaprobežojas ar Veikalā ietvertās publiskās informācijas apskati, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem (t.sk. kā Līgumu un tā noteikumiem), piekrīt tiem un uzskata tos par saistošiem.

1.5.Līdz brīdim, kad Noteikumi iegūst Līguma spēku (Noteikumu 1.3.punkts), Noteikumi attiecībā pret Veikala Lietotāju nosaka Veikala lietošanas kārtību (informē Lietotāju), un tie neatbrīvo Lietotāju no saistībām, kas paredzētas šajos Noteikumos, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos.

1.6.Dienas Bizness apņemas izpildīt Līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbilstoši Veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Ja Dienas Bizness nevar izpildīt Līgumu, piem., Pircēja pasūtītās Preces trūkuma dēļ, Dienas Bizness informē par to Pircēju, vienlaikus, vienpusējā kārtā atceļot Līgumu. Dienas Bizness atceļot Līgumu, Pircējs atsakās no tiesībām prasīt no Dienas Bizness zaudējumus, kas saistās ar darījuma veikšanu, kas tika atcelts no Dienas Bizness puses.

1.7.Ņemot vērā Noteikumu 1.2.punktā punktā noteikto, noformējot Preču pirkumu (apstiprinot pasūtījumu), Pircējs vai tā pilnvarotā persona identificē sevi un savu kontakta informāciju, noformējot darījumu, vienlaikus, apliecinot, ka minētā informācija par Pircēju atbilst patiesībai, kā arī persona, kas veikusi darījuma noformēšanu, ir Pircējs personīgi vai tā pilnvarotā persona. 

1.8.Ja Pircējs veic pirkumu par labu 3.personai, Veikals neatbild par minēto personu juridisko attiecību būtību. Šādā gadījumā, stājoties spēkā Līgumam, Pircējs apliecina, ka viņam ir visas tiesības un iespējas veikt pirkumu par labu 3.personai, kā arī apstrādāt 3.personas datus pirkuma noformēšanai.

1.9.Gadījumā, ja Veikala Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem vai to daļai, tas neveiks darījumus Veikalā, noformējot pasūtījumus. Ja Lietotājs neievēro šajā Noteikumu punktā pieminēto apņemšanos, tas nevar atsaukties uz to, ka tas nepiekrīt Noteikumiem vai to daļai vai prasīt jebkādus zaudējumus.

1.10.Dienas Bizness ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta Veikala saturu, Noteikumus, kā arī citu informāciju, kas ietverta vai saistās ar Veikalu. Noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt šajā Noteikumu punktā noteiktajam, un saistībā ar pieminēto atsakās no pretenzijām vai cita veida prasījumiem pret Dienas Bizness. 

1.11.Dienas Bizness neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Lietotājam Veikala lietošanas laikā (piem., bet ne tikai, maksājums par interneta lietošanu, bankas komisijas par maksājuma veikšanu, u.tml.).

1.12.Lietojot Veikalu un tā funkcionalitātes, vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar Noteikumiem, Veikala sniegtajām iespējām, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktus.

1.13.Lietotājs neatkarīgi no tā vai ir veikts darījums vai nav, neizmantos Veikalu vai jebkādu citu aspektu, kas saistās ar Veikalu prettiesiski.

1.14.Veikala lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz tā saturu. Aizliegts izmantot Veikalā ievietoto informāciju.

2.VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA PREČU PIRKUMA DARĪJUMA VEIKŠANAI UN PRECES SAŅEMŠANAI

2.1.Preču izvēle - Preču meklēšanu un izvēli Veikalā Lietotājs var veikt sekojošos veidos:

2.1.1.meklēt atbilstošā Veikala kategorijā un tās apakškategorijās (ja konkrētajai precei un/vai pakalpojumam ir paredzēta apakškategorija);

2.1.2.ievadot Preces nosaukumu vai nosaukuma daļu Veikala meklētājā (ekrāna augšējā labajā pusē, kas ir apzīmēts ar palielināmā stikla simbolu);

2.1.3.izmantojot Veikalā iestrādātos īsceļus, u.tml. 

2.2.Informācija par Preci veido:

2.2.1.Preču kategoriju uzskaitījums;

2.2.2.pamatinformācija par Preci;

2.2.3.Preces fotoattēls, Preces apraksts;

2.2.4.informācija par Preces cenu un tās apmaksas noteikumiem;

2.2.5.informācija par Preces piegādes noteikumiem;

2.2.6.informācija par darījuma noformēšanu.

2.3.Pasūtījuma noformēšana:

2.3.1.izvēloties vēlamo vai vēlamās Preces, iepazīstoties ar visu informāciju par izvēlētajām Precēm, Pircējs var uzsākt darījuma noformēšanu sekojošā kārtībā:

2.3.1.1.nospiežot pogu „ielikt grozā”, Pircējs „atzīmē” visas Preces, kuras vēlas iegādāties;

2.3.1.2.pēc Noteikumu 2.3.1.1.punktā noteiktās darbības veikšanas, nospiežot uz „groza” simbolu, kas atrodas Pircēja lietotās elektroniskās ierīces ekrāna augšējā labajā stūrī (mobilajās ierīcēs var atšķirties) vai izmantojot īsceļus, Pircējs atkārtoti var pārliecināties par pareizo izvēli, t.sk., Preču daudzumu un to īpašībām, lai turpinātu darījuma noformēšanu;

2.3.1.3.pēc Noteikumu 2.3.1.2.punktā noteiktās darbības veikšanas, un nospiežot pogu „tālāk”, Pircējam ir jāaizpilda nepieciešamā informācija piegādes procesa nodrošināšanai. Pircējam izvēloties vēlamo piegādes veidu no piedāvātajām izvēlēm, Pircējam papildus Preces cenai tiek aprēķināta un norādīta Preces piegādes cena;

2.3.1.4.pēc Noteikumu 2.3.1.3.punktā noteiktās darbības veikšanas, un nospiežot pogu „tālāk”, Pircējam ir iespējā izvēlēties apmaksas veidu;

2.3.1.5.izpildot Noteikumu 2.3.1.1.p., 2.3.1.2.p., 2.3.1.3.p. un 2.3.1.4.p. noteiktās darbības, Pircējam tiek sniegts darījuma pārskats ar Precēm, Preču cenu un Piegādes izmaksām atbilstoši Pircēja izvēlēm – šajā posmā Pircējam apstiprinot pasūtījumu jeb nospiežot pogu „pasūtīt”, tiek uzskatīts, ka Pircējs veicis darījumu.

2.4.Pirkuma apmaksa:

2.4.1.kārtība par maksu par Preces pirkumu, tiek izvēlēta un noteikta pie darījuma noformēšanas. Pirkuma apmaksu var veikt sekojošos veidos: 

2.4.1.1.ar internetbankas starpniecību; 

2.4.1.2.izmantojot kredītiestāžu izsniegtu debetkarti (karte);

2.4.1.3.veicot pārskaitījumu;

2.4.1.4.skaidrā naudā saņemot preci Veikala adresē (vairāk informācijas sadaļā par piegādes noteikumiem) vai izvēloties noteiktu piegādes veidu, kas sniedz iespēju samaksāt pie Preces saņemšanas.

Ņemot vērā atsevišķu Preču īpašības, daži no samaksas veidiem, dēļ Preces īpašībām, var būt ierobežots.

2.4.2.Kad aizpildīta informācija darījuma veikšanai, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā atbilstoši izvēlētajam apmaksas veidam. 

2.4.3.Preces pirkums tiek uzskatīts par apmaksātu pēc naudas saņemšanas Dienas Bizness kontā. Preču piegāde vai izsniegšana tiks uzsākta tikai pēc naudas saņemšanas pilnā apmērā.

2.5.4.Veikala Lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma izmantošanas brīdī. Dienas Bizness ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

2.5.Pasūtījuma izpilde:

2.5.1.Preču piegāde vai izsniegšana tiek veikta piegādes termiņos, kas norādīti Noteikumos. Vispārīgā informācija par piegādātājiem ir norādīta sadaļā „Piegādes informācija”.

2.5.2.Preču cenas Veikala katalogā ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem apmēriem, un cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa atkarīga no piegādes adreses, Piegādes veida, Preces svara, Preces izmēra, Preces iepakojuma. Lielgabarīta Preces var saņemt tikai Andrejostas ielā 23, Rīgā, LV-1045. Informācija par to, ka Preces ir lielgabarīta, ir iekļauta Preces kartiņā, veicot pasūtījumu. 

2.6.Neapmaksātas Preces netiek piegādātas vai izsniegtas Pircējam, izņemot gadījumus, kad apmaksa notiek piegādes vietā.

3.ATTEIKUMA TIESĪBAS UN PREČU ATGRIEŠANA

3.1.Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, distances līgumam ir atteikuma tiesības, ar noteiktiem izņēmumiem, kas saistās ar preces specifiku. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības, un vienpusēji atkāpties no Līguma (distances līguma) 14 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējsir saņēmis Preci vai tās pirmo sūtījumu (ja Prece tiek piegādāta pa daļām). Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības Preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams Preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms Preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar lietas izskatu, izmēru taču, neveicot nekādas manipulācijas, t.sk., Preces primārā iepakojuma (Preces oriģināliepakojums) attaisīšana). Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs atbildīgs par Preces lietošanu, kas pārsniedz Preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Pircējs atbildīgs par tādu Preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par Preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

3.2.Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, tam Prece jāatgriež Veikalā Andrejostas ielā 23, Rīgā, LV-1045(vislētākais standarta piegādes veids). Citus atpakaļ piegādes veidus un ar to saistītās izmaksas apmaksā Pircējs patstāvīgi. 

3.3.Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

3.3.1.Prece (t.sk. pakalpojums) atbilst Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem gadījumiem, kad uz to neattiecas distances līguma nosacījumi, t.sk., atteikuma tiesību izmantošanai (2014.gada 20.maijā MK noteikumi Nr.255);

3.3.2.pasūtītās Preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ. Ja darījuma priekšmets ir literārais materiāls (piem., grāmata), individuāli izgatavots darbs (lieta) vai antikvārs priekšmets, Pircējs, veicot darījumu, neatgriezeniski piekrīt, ka uz šādiem Preču veidiem neattiecas distances līguma nosacījums par atteikuma tiesībām;

3.3.3.Pircējs ir atvēris jebkādu iepakojumu;

3.3.4.Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas.

3.4.Dienas Bizness ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar Līgumu Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Dienas Bizness saņems Preci. 

3.5.Pasūtot Preci, Pircējs ir informēts un piekrīt, ka Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības (Preces un to visu daļu izskats, kvalitāte un funkcionalitāte, t.sk., Preces oriģināliepakojuma izskats, kvalitāte funkcionalitāte) samazināšanos, kas nodarīta Pircēja darbību vai bezdarbību ietekmē atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārkāpjot šajā Noteikumu punktā minēto, Dienas Biznessir tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensāciju, ja Prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret Preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts Preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts u.c. gadījumos, kad samazinās Preces vērtība. 

3.6.Pircējs nodod Preci atpakaļ Dienas Bizness bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis Dienas Bizness atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja atteikto Preci Dienas Bizness saņem atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņa beigām. Kavējot šajā Noteikumu punktā minēto termiņu, tiek uzskatīts, ka atteikuma tiesības nav izmantotas tam paredzētajā termiņā – Pircējs ir atsaucis atteikuma tiesību izmantošanu.

3.7.Pircējam, atgriežot iegādāto Preci, nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu no Veikala (pavadzīme). Tikai Pircējs var atgriezt Preci, ja tiek izmantotas atteikuma tiesības.

4.GARANTIJAS

4.1.Precēm tiek nodrošināta garantija saskaņā ar Preces ražotāja noteiktajiem garantijas un apkalpošanas nosacījumiem un termiņiem. Ja Preces aprakstā nav noteikts garantijas termiņš, tas atbilst Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem minimālajiem termiņiem.

4.2.Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja Prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā. Juridiskām personām, tiek nodrošināts tikai ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 

4.3.Garantija nav spēkā, ja:

4.3.1.Preces bojājumi radušies Pircēja vai cita Preces lietotāja vainas dēļ. Preces bojājumi ir (bet ne tikai) Preces garantijas plombu bojājumi, sērijas numura bojājumi, jebkādi skrāpējumi uz Preces vai tās daļām, šķidruma vai cita ar Preci nesavietojamu vielu bojājumi, plaisas vai lūzumi Preces konstrukcijā vai jebkurai tās daļai, Preces konstrukciju vai saturu ietekmējusi neatbilstoša temperatūra, spiediens, utt.; 

4.3.2.Prece nav izmantota atbilstoši tās lietošanas instrukcijai vai gadījumā, ja Preces īpašību dēļ tai nav instrukcija, pretēji saprātīgai Preces lietošanas kārtībai un pretēji Preces mērķim. Tāpat, ja Precei nodarīti bojājumi vai tajā atrodas svešķermeņi, kas neattiecas uz Preci;

4.3.3.Prece bojāta tās dabiskā nolietojuma dēļ;

4.3.4.Precei veikti labojumi ārpus Garantijas apkalpošanas vai veiktas izmaiņas Preces konstrukcijā, tā uzlabota vai papildināta vai mainīta;

4.3.4.Pircējs nevar uzrādīt pirkuma apliecinošos dokumentus (pavadzīme);

4.3.5.Prece neatbilst pirkuma apliecinošajos dokumentos norādītajam;

4.3.6.citos gadījumos, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

4.4.Preces papildus aprīkojumam un papildus piederumiem garantija netiek piemērota (piem., Preces aksesuāri, barošanas elementi (piem., baterijas, akumulatori), piederumi kuriem ir ierobežots resurss (piem., drošinātāji, austiņas, mikrofoni).

4.5.Ja Precei ir ražotāja vai izplatītāja garantijas karte (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā), garantija jārealizē norādītajā sertificētajā ražotāja servisa centrā.

4.6.Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās Preces kvalitāti, Pircējs ar Preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem var vērsties pie Dienas Bizness, izņemot gadījumu, ja Preces lietošanas noteikumos ir skaidri noteikts, ka tā garantijas apkalpošanu veic trešā, kompetentā personas. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, un Dienas Bizness var pieņemt noteikto Preci, Dienas Bizness garantijas laikā apņemas apmainīt Preci pret atbilstošu Preci vai remontēt. Prece netiek mainīta vai remontēta, ja gadījums attiecas uz Noteikumu 4.3.punktā noteikto.

5.KONFIDENCIALITĀTE, DATU APSTRĀDE

5.1.Veicot darījumu jeb ar Līguma spēkā stāšanās brīdi Pircējs sniedz Dienas Bizness piekrišanu veikt Pircēja datu apstrādi, lai nodrošinātu Preces piegādi vai nodošanu Pircējam, t.sk., Pircēja informēšanu par piegādes procesu u.c. ar darījumu saistītiem apstākļiem, t.sk., lai veidotu statistikas. Veicot darījumu un norādot savu e-pastu Lietotājs piekrīt, ka viņam var tikt nosūtīts vai citādi sniegts atgādinājums par nepabeigtu darījumu.

5.2.Lietojot Veikalu, persona (Lietotājs), neatkarīgi no tā vai veikts darījums, vai ievākta informācija, piekrīt, ka Dienas Bizness, persona, kas darbojas Dienas Bizness labā, kā arī Dienas Bizness apakšuzņēmēji, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

5.2.1.tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

5.2.2.katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

5.2.3.Veikala apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

5.2.4.IP adreses;

5.2.5.citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos.

5.3.Veikala Lietotājs ir anonīms trešajām personām.

5.4.Visi materiāli, izņemot fizisko personu dati, kas tiek nosūtīti vai ievadīti Veikalā, kļūst par Dienas Bizness īpašumu, kurus Dienas Bizness var izmantot pēc saviem nolūkiem, un ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktos ierobežojumus.

5.5.SIA "Izdevniecība Dienas Bizness" izmanto SSL sertifikātu, kas aizsargā maksājumu datu informāciju no pārtveršanas vai viltojumiem.

6.CITI NOTEIKUMI

6.1.Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu, un ir spēkā līdz brīdim kamēr puses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru attiecībā uz konkrēto pirkumu.  

6.2.Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

6.3.Dienas Bizness patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem. 

6.4.Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

6.5.Papildus precīzu informāciju par to, vai interesējošā Prece ir noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā Prece nebūs pieejama, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu Preci vai saņemt pēc nākamās Preču piegādes vai izbeigt Līgumu.

6.6.Gadījumā, ja kāds no Noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos punktus.

6.7.Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem un Līgumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

6.8.Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Veikalu pieder tikai un vienīgi Dienas Bizness. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumos noteiktās atbildības, kā arī tā ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Dienas Bizness un trešajām personām.

7.UZŅĒMUMA REKVIZĪTI

SIA "Izdevniecība Dienas Bizness" 

Reģistrācijas Nr.50003118721 

PVN reģistrācijas Nr.LV50003118721

Juridiskā adrese: Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr.: LV82HABA0551043282172