Laika ziņas
Šodien
Skaidrs
Rīgā +24 °C
Skaidrs
Svētdiena, 19. maijs
Sibilla, Teika, Lita

Nepildīto saistību dēļ Stradiņa slimnīcas vadība izskata iespēju pārtraukt būvniecības līgumu ar SIA Velve

SIA Velve nepildīto saistību dēļ ir apdraudēta Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) jaunās A2 ēkas būvniecības procesa īstenošana, tādēļ slimnīcas vadība izskata iespēju pārtraukt būvniecības līgumu ar uzņēmumu, pavēstīja pavēstīja slimnīcas pārstāve Gundega Vārpa.

Līdz šim PSKUS vadība esot veikusi virkni darbību, lai veicinātu projekta un būvniecības darbu apjoma paātrināšanu, tai skaitā nodrošinājusi efektīvāku saziņu starp iesaistītajām pusēm, kopīgu darbu izpildes termiņu izsekojamības mērķiem, paātrinājusi būvdarbu nodošanas procesu un uzlabojusi finanšu plūsmu. Tāpat piesaistīts būvekspertīzes uzņēmums projekta strīdu un problēmu risināšanai, kā arī papildu cilvēkresursi projekta vadības komandai. Vienlaikus notikusi pāreja uz ārējo būvuzraudzību, veikta noliktavu apsekošana ieturēto līdzekļu izmaksai par piegādātajiem būvmateriāliem ar mērķi uzlabot naudas plūsmas apriti, noslēgtas trīspusējās būvizstrādājumu piegādes vienošanās ar uzņēmumiem tiešo norēķinu veikšanai un citi pasākumi.

PSKUS pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis uzsver, ka slimnīcas primārais mērķis ir uzbūvēt kvalitatīvu A2 jaunā korpusa ēku. Taču katra diena, kas slimnīcai kavē izmantot jaunās A2 korpusa telpas, maksā dārgi - pacientiem nav iespēju saņemt pakalpojumus mūsdienīgās un ārstniecības procesam atbilstošās telpās, savukārt slimnīcas darbinieki spiesti ilgstoši strādāt sarežģītos apstākļos fiziski un morāli novecojušā infrastruktūrā.

"Slimnīca nevar pilnā mērā pildīt universitātes slimnīcas funkcijas, kas saistītas ar zinātnes, pētniecības un izglītības attīstību un piesaistītu jaunos speciālistus. Ja runa ir par pacientu un darbinieku veselību un drošību, kompromisiem būvniecības procesā nav vietas. Jaunajai ēkai jābūt ne tikai gatavai iespējami ātrāk, bet pirmām kārtām tai ir jābūt drošai, ko esošais būvnieks acīmredzami nespēj nodrošināt," norāda Vidzis.

PSKUS vadība atzīmē, ka, neskatoties uz slimnīcas veiktajām darbībām, SIA "Velve" turpina nepildīt savas būvniecības līgumā uzņemtās saistības - nenodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamo resursu kapacitāti, turpina būtiski kavēt plānoto būvdarbu izpildes termiņus, un darbu virzība objektā ir ļoti lēna, kas slimnīcai kā pasūtītājam nesniedz pārliecību par būvnieka spēju pabeigt būvniecības darbus nolīgtajos termiņos. Piemēram, vidējais strādnieku skaits objektā no 2023.gada septembra līdz 2024.gada janvārim atbilstoši ierakstiem elektroniskajā uzskaites sistēmā nav lielāks par vidēji 100 strādniekiem, kas ir nepietiekams aktīvai būvdarbu virzībai.

Tāpat joprojām nav atrisināta situācija ar pagrabstāvā konstatēto pelējumu. PSKUS vadība norāda, ka SIA "Velve" nav iesniegusi materiālu ražotāju apliecinājumu par dezinfekcijas līdzekļa ietekmi uz būvmateriālu īpašībām, jumta pieslēgumi pie stikla fasādēm nav pabeigti, kā arī nav iesniegta SIA "Velve" detalizācija vairākām fasādēm, kas neļauj veikt darbu nodošanu un uzsākt secīgus nākamos darbus. Turklāt esot konstatēta atkārtota ūdens iekļūšana ēkā lielos apmēros kūstoša sniega, neizolētu plaisu un temperatūras svārstību rezultātā, kas palielina pelējuma risku un iespējamus materiālu bojājumus. Kavējas arī darbs pie defektu novēršanas, bet zonās, kurās defekti ir jau novērsti, konstatēts atkārtots defektu rašanās risks, jo uz konstrukcijām tiek konstatēts kondensāts un neatbilstoša telpu temperatūra.

PSKUS vadība norāda, ka, lai arī apkures nodrošināšanai telpās ir pieslēgts šķidrā kurināmā katls un izvietoti pārvietojamie gaisa sildītāji pagrabā, nodrošinot minimālo nepieciešamo temperatūru, telpās ir konstatējamas temperatūras svārstības. Patlaban vēl turpinās pieslēgšana pie energobloka apkures katla un sistēmas.

Vienlaikus līdz šim brīdim SIA "Velve" nav noorganizējusi energoblokā izbūvēto darbu nodošanu un elektrības pārslēgšanu, kas būtiski ietekmēs būvdarbu tempu tuvākajā laikā, jo objektā nebūs nodrošināta pietiekama elektrības jauda.

Pēc pagraba stāva pretpelējuma pasākumu veikšanas pelējuma klātbūtnes noteikšanai slimnīca 2023.gada decembrī un 2024.gada janvārī tika piesaistīts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", kas konstatēja pagraba stāvā pelējuma klātbūtni. Šobrīd "BIOR" turpina pelējuma veida noskaidrošanu, kā arī ir plānota atkārtota pelējuma klātbūtnes noteikšana dinamikā, tajā skaitā visas A otrās kārtas ēkas apsekošana un laboratorisku analīžu veikšana pelējuma klātbūtnes vai tā neesības noteikšanai.

"Slimnīcas un atbilstoši starptautiskajai praksei pelējuma klātbūtne ir principiāli nepieļaujama veselības aprūpei plānotā ēkā, līdz ar to būtu demontējams ēkas pagrabstāvs, veicama telpu tīrīšana un apstrāde, pagrabstāva atkārtota izbūve. SIA "Velve" nepiekrīt šādam slimnīcas redzējumam un uzskata, ka demontējams ir tikai identificētā pelējuma būvniecības apjoms," norāda slimnīcas vadība.

Veicot padziļinātu izpēti, esot noskaidrots arī, ka SIA "Velve" būtiski kavē naudas plūsmas izpildi, kā rezultātā iestājies ERAF piešķirto līdzekļu neizmantošanas risks. Uz 2023.gada 31.decembri SIA "Velve" nav iesniegusi būvniecības līgumā noteikto dokumentāciju starptermiņa ietvaros izmantotā finansējuma un būvdarbu izpildes apjomu izvērtēšanai. Atbilstoši vienošanās, konstatējot starptermiņa neizpildi, slimnīca piemēro SIA "Velve" līgumsodu.

Lai lemtu par būvniecības līguma turpināšanu vai tā pārtraukšanu, kā arī lai pārliecinātos par SIA "Velve" spēju īstenot būvniecības līgumā plānoto jauno izpildes termiņu, slimnīca bija lūgusi SIA "Velve" iesniegt praktiski realizējamu plānu būvdarbu pabeigšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā un nodošanai PSKUS, tai skaitā norādot darbus un to izpildes termiņus. Tāpat SIA "Velve" tika lūgts šī gada janvārī - februārī sniegt darbu izpildes plānu pa nedēļām, detalizēti norādot veicamos darbus, to uzsākšanas un pabeigšanas datumus un kvalificētu būvdarbu veicēju skaitu objektā, kā arī apliecinājumu par resursu pietiekamību minēto darbu izpildei.

Slimnīca norāda, ka tika lūgts arī sniegt būvdarbu izpildei piesaistāmo apakšuzņēmēju sarakstu ar konkrētām norādēm par to iesaisti konkrētu darbu veikšanā; noslēgto līgumu ar apakšuzņēmējiem kopijas, kas apliecina apakšuzņēmēju saistības veikt norādīto darbu izpildi. Vienlaikus bija nepieciešams apliecinājums par finanšu resursu pieejamību sekmīgai projekta turpināšanai - bankas garantija par pieejamiem finanšu resursiem vismaz viena mēneša plānotās izpildes apmērā vai konta apgrozījums par pēdējiem diviem mēnešiem, kur parādās brīvi pieejamie apgrozāmie līdzekļi iepriekš norādītajā apmērā, kā arī detalizēta informācija par pelējuma novēršanas pasākumiem un plānoto rīcību, lai pārliecinātos par pelējuma neesamību objektā.

PSKUS esot saņēmusi tikai daļu informācijas no SIA "Velve" un pierādījumi nav pietiekami, lai gūtu pārliecību par SIA "Velve" spēju īstenot būvniecības līgumu noteiktajos termiņos, kvalitātē un budžeta ietvaros.

Lai gan iesniegtajā dokumentācijā ir piedāvāts jauns būvniecības līguma izpildes termiņš - 17 mēneši no jaunas vienošanās pie būvniecības līguma noslēgšanas - slimnīcas ieskatā minētais termiņš ar esošo būvdarbu intensitāti un strādnieku skaitu nav īstenojams, jo, būtiski nepalielinot būvniecības līguma izpildei piesaistīto resursu apjomu, būvniecības līguma izpildei būtu nepieciešams līdz pat 37 mēnešiem.

Patlaban slimnīcas vadība apsver līgumattiecību pārtraukšanu ar SIA "Velve" un būvniecības projekta pabeigšanu pēc līguma laušanas.

SIA "Velve" pārstāvji šodien preses konferencē informēja, ka būvkompānija šī gada 19.janvārī saņēmusi PSKUS prokūristes Jūlijas Stares parakstītu atteikumu "Velve" piedāvātajam un objektīvi pamatotajam lūgumam pagarināt slimnīcas būvdarbu termiņu. Ja lēmums netiek mainīts, būvkompānijai "Velve" darbi būs jāpabeidz līdz šī gada martam, bet jūnijā objekts jānodod pasūtītājam, proti, slimnīcai.

Būvkompānijas pārstāvji norāda, ka, apzinoties jaunā slimnīcas korpusa būvdarbu statusu, pabeigt būvniecību šajā termiņā ir neiespējami, par ko slimnīca esot bijis jau vairākkārt informēta. Tādējādi, ja šobrīd netiek rasts risinājums termiņa pagarinājumam ar esošo būvdarbu veicēju, PSKUS būs jāmeklē jauns būvnieks. Tas var provizoriski iekavēt slimnīcas būvdarbus par aptuveni 2,5 gadiem, un potenciālais jauna līguma sadārdzinājums varētu pārsniegt 10 miljonus eiro.

SIA "Velve" valdes loceklis Jānis Lapiņš informēja, ka slimnīcas būvniecībā ir ieguldīti vairāk nekā astoņi miljoni eiro no "Velve" līdzekļiem un arī šobrīd būvkompānijas rīcībā ir nepieciešamie resursi sekmīgai būvdarbu turpināšanai un slimnīcas būvniecības pabeigšanai.

"Saņemtā atbilde ir nepatīkams pārsteigums. Aicinu veselības un finanšu ministrus sēsties kopīgi pie galda un novērst slimnīcas būvniecības apdraudējumu. Es vēlreiz varu apliecināt - "Velve" ir gatava turpināt darbus un pabeigt tos līdz galam. Mums ir plāns, ir rasti risinājumi, bet mēs visi labi saprotam, ka objektīvi no "Velve" neatkarīgu apstākļu dēļ ir nepieciešams vairāk laika, lai objektu pabeigtu," viņš uzsvēra.

Konkrētus risinājumus būvkompānijas pārstāvji gan neminēja, vien norādīja, ka šobrīd situācija tiek kontrolēta, un ēka tiks nodota droša un ekspluatācijai atbilstoša. Plāns paredzot pabeigt būvdarbus valstij izdevīgā un visātrākā veidā.

Savukārt, runājot par pelējuma novēršanu, PSKUS projekta direktors Valdis Koks norādīja, ka tas notiks pats par sevi pakāpeniski. Pēc viņa vārdiem, šobrīd lielākā pelējuma daļa jau ir novērsta, esot palikušas vien atsevišķas vietas, kur tas konstatēts. Attiecīgi tiek veiktas atkārtotas pārbaudes un nepieciešamās darbības, lai pelējumu slimnīcas pagrabstāvā tiktu 100% novērsts.

Kā norāda SIA "Velve" pārstāvji, ja PSKUS operatīvi nodrošinās būvdarbu izpildei trūkstošo dokumentāciju, par ko "Velve" iepriekš jau vairākkārt norādījusi, būvkompānija slimnīcas būvniecību var pabeigt 15 mēnešu laikā.

"Velve" turpinās aktīvu dialogu ar iesaistītajām pusēm. Būvkompānijas mērķis ir panākt, lai jaunā korpusa būvniecība tiktu pabeigta bez būvizmaksu papildu sadārdzinājuma, šajā gadījumā sedzot tikai faktiskās būvlaukuma uzturēšanai nepieciešamās izmaksas.

Tomēr, lai sasniegtu līguma izpildes mērķus, "Velve" aicina atbildīgo ministriju politisko vadību operatīvi iesaistīties, lai sekmīgi atrisinātu izveidojušos situāciju un tādējādi novērstu jebkādus šķēršļus slimnīcas būvniecības pabeigšanai saprātīgā termiņā.

Būvfirma "Velve" 2022.gadā strādāja ar 69,152 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,6% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānija cieta zaudējumus 3,181 miljona eiro apmērā, pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Kompānija "Velve" reģistrēta 1992.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,423 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir kompānija AS "MN Holding", bet patiesā labuma guvēja ir Jekaterina Ņikuļina.

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Ziņas

Vairāk Ziņas


Politika

Vairāk Politika


Rīgā

Vairāk Rīgā


Novados

Vairāk Novados


Kriminālziņas

Vairāk Kriminālziņas